aukcije antikviteta Things To Know Before You Buy8 Naravno, za davawe odgovora na ovo pitawe bilo bi potrebno sprovesti iscrpno istra`ivawe turbo-folka, koje bi inicijalno trebalo da obuhvati muzi~ko izdava tvo, izvo

tradicija vezanih za mesta njihovih naselja."fourteen Stanovnistvo srpske i bosnjaèke nacionalnosti poglavito se u predele Sandzaka doseljavalo iz podruèja koja su danas sastavni delovi Crne Gore. Ako je verovati podacima koje je sakupio Jovan Cvijiã, moguãe je identifikovati vise pravaca priticanja, ali i oticanja stanovnistva,fifteen kako srpske, tako i bosnjaèke nacionalnosti: Doseljavanje srpskog stanovnistva iz pravca Crne Gore, i delova Hercegovine koji ãe ubrzo uãi u sastav Knezevine Crne Gore. Meðu prvima, plemena iz Hercegovine naselila su pljevaljsku kazu, potom sela sa leve strane reke Lima, kao i predeo danasnjeg Kolasina u Crnoj Gori. Zatim, plemena Vasojeviãa, koji se i prirodnim putem nastavljaju iz pravca Crne Gore u Sandzak, i ispunjavaju predeo Berana, te ka severu predeo Bijelog Polja, kretala su se najvise ka predelima koje su nekada naseljavali starosedeoci Rasani. Iseljavanje stanovnistva iz crnogorskih Brda, poglavito iz Moraèe i Kuèa, bilo je veoma intenzivno, bilo da je predeo Sandzaka dozivljavan kao konaèno odrediste, bilo kao usputna stanica na putu ka slobodnoj Knezevini Srbiji. "Opsti uzrok (priticanja stanovnistva) treba traziti u teznji planinaca da silaze u plodne ravnice. To priticanje stanovnistva trajalo je, i bilo dosta zivo, sve dok Knezevina nije utvrdila svoje prve drzavne granice."16 Sama èinjenica da su nerodne, ili "gladne" godine bile faktor pokreta stanovnistva, odredila je kasniju vise rasturenost, no grupisanost pomenutih etnièkih celina.

zakqu~iti da su tadawi imenodavci samo hteli doprineti simboli~nom preplitawu razli~itih imena ''troimenog naroda'' u dotada ~vrsto srpskom korpusu naziva ulica prestonice. Ipak, i ve ina novih naziva bila je vezana za srpsku istoriju i geografiju. Simptomati~no je da je basic Petar @ivkovi , predsednik Ministarskog saveta u doba najkru e diktature, dobio ulicu jo 1929, a Stjepan Radi tek 1935, na novom valu poku aja sporazuma srpske i hrvatske opozicije. Zna~ajnu grupu imena ~inila su i ona kojima se izra`avala zahvalnost na pomo i dr`avama saveznicama u Velikom ratu ali istovremeno i potvr

6 A. Stoljarenko, Osnove vojnopomorske psihologije (1977). 7 I pored sve veãe sofisticiranosti brodske tehnike, kako pomorske tako i ratne, iskustva iz modernih ratova nedvosmisleno pokazuju da je èovek i dalje nezaobilazan faktor u bezbednosti plovidbe a naroèito u izvoðenju borbenih dejstava na moru. I pored krajnje automatizacije sredstava na brodu, jos je validna formula èovek x brod = borbena jedinica; sto znaèi da ako jedan od ta dva elementa zakaze, tj. bude jednak nuli, nema borbene jedinice. Èak se sam brod moze posmatrati kao veliki i nedeljivi kompleksan tehnièki mehanizam, sastavljen od velikog broja veãih i manjih mehanizama koji se meðusobno dopunjavaju. U trupu i na palubi broda nalaze se raznovrsne pogonske i druge pomoãne masine.

ene beneficije. Grupa Ujediwene evropske levice (GUE) je, sa forty one poslanikom (iz 10 dr`ava), peta po snazi frakcija unutar EP.

i a nazovu Kej oslobo

21 Isto, str. 50 "...to se na mesto aukcija brodova pozitivne ideje jedne svetske republike moze postaviti (neãemo li da nam sve propadne) kao negativni surogat samo jedan protivratni, sve siri savez, koji ãe zaustaviti bujicu protivpravnih, neprijateljskih sklonosti; no opasnost da just one ne provale postojaãe trajno.

utim, tim polaznim stanovi tem se ne obuhvataju sve transformacije koje je turbo-people kao `anr i potkultura Professional ao, kao ni aktuelni uslovi wegove produkcije i recepcije. Teze poput Krowine, koja glasi da je turbo-people nastao simbiozom potkulture novokomponovanih i potkulture ratni~kog ika (sic), uklopqenih u zvani~nu medijsku industriju zabave tada weg re`ima,seventeen va`e za sam po~etak devedesetih, dok se dana wa medijska produkcija te ko mo`e uklopiti u ove okvire. Tako

ena razvoju bolesti. To je upadqivo ve na po~etku kwige roman je podeqen u osam celina. Po~iwe prologom, zavr ava se epilogom. Naslov prologa je Rhabdovirus, to je medicinsko ime glavnog junaka - virusa. Sledi est "stadijuma" romana, nazvanih po stadijumima bolesti - inkubacija, prodroma, akuta, furioza, paraliza, koma. Naslov epiloga je ponovo inkubacija. Entitet na kome se ovi stadijumi ispoqavaju je aerodrom, kao metafora za ~ove~anstvo. [ta e se sa ovim junakom do kraja dogoditi sugeri u od po~etka naslovi "stadijuma" romana - aerodrom je napao Rabdovirus koji izaziva besnilo.

Whilst it is vital to be sure just about every webpage read more has an tag, only incorporate more than one per site for anyone who is working with HTML5. In its place, use numerous - tags.

usobne jezi~ke komunikacije nema ni grupe. Simboli~ka jezi~ka funkcija je distinktivnog i manifestativnog karaktera. Distinktivnog, jer grupu izdvaja i click here nagla ava wenu osobenost, a manifestativnog jer pokazuje pripadnost naciji i veri. Za ovu funkciju jezika se vezuje najvi e emocija, pogotovo u odre

neuspeh direktno je uzrokovan nemoguãnosãu ove meðunarodne organizacije da meðu drzavama potpisnicama Povelje Ujedinjenih nacija2 obezbedi postovanje njenih odredbi tj. svih prava i obaveza koje iz njenog prihvatanja proizlaze. Druga prepreka u ispunjenju ciljeva Ujedinjenih nacija ogleda se u bezuspesnim pokusajima njihovih sudskih organa, pre svega, Meðunarodnog suda pravde, da kazne prekrsioce meðunarodnog prava i meðunarodnih sporazuma. Ovi neuspesi Ujedinjenih nacija stvaraju specifiènu atmosferu u meðunarodnoj praksi u kojoj pravo na ostvarenje svojih interesa poseduju samo ekonomski najrazvijenije zemlje ili, pak, samo neke od njih. U takvoj situaciji, suoèeni smo sa sve veãom koncentracijom moãi u rukama jedne centralne sile. Ona narusava moguãnost uspostavljanja meðunarodnog poretka u kojem bi bilo obezbeðeno postovanje meðunarodnog prava i meðunarodnih sporazuma, uz obavezno jednako tretiranje njihovih prekrsioca. Predmet ovog rada biãe pokusaj da se ukaze na visestruke prepreke u funkcionisanju organa Ujedinjenih nacija. U tom pokusaju, koristiãemo se primerima vojne intervencije Severnoatlantskog pakta u SR Jugoslaviji 1999. godine i intervencije britansko-amerièkih trupa u Iraku 2003. godine. Razlozi zbog kojih ãemo nasu paznju usmeriti prvenstveno na ove dogaðaje zasnivaju se na èinjenici da su oba primera predstavljala sluèajeve nelegalnih vojnih intervencija, izvedenih krsenjem Povelje Ujedinjenih nacija.

ewem na jednu dominantnu paradigmu (indukovanost ideolo kom matricom, kopirawe i reciklirawe muzi~kih stilova Turske i Gr~ke), ve se moraju posmatrati kao rezultat intersekcija razli~itih muzi~kokulturnih diskursa na sinhronijskoj i dijahronijskoj osi. Roj [uker (Roy Shuker), u svojoj postavci pojma `anra u popularnoj muzici, ka`e da mnogi (muzi~ki) primeri jasno demonstriraju da se granice `anrova moraju tretirati kao visoko fluidne.six Upravo je to klizno mesto mnogih interpretacija: poku aj da se muzi~ki, a potom i svi drugi aspekti turbo-folka svedu na jedan (ekskluzivan) model i tretirawe prisustva elemenata drugih muzi~kih kultura, modela pona awa i ideologija kao nasilan i neuspeo poku aj fuzije.seven Naredni issue kod `anrovskog odre

e uni tewa je nevidqivo golim okom. To je rekombinovani virus, stvoren qudskom rukom. Virus je podjednako nezaustavqiv u svom pohodu kao i nuklearne bojeve glave. Ovaj virus, za razliku od bombi, ne samo da qude ubija, ve im prethodno oduzima qudskost, pretvaraju i ih u pse. Peki posmatra nau~no-tehnolo ko napredovawe ~ove~anstva kao sve ve e udaqavawe od majke prirode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *